መመሪያዎች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
መመሪያ ቁጥር 1532011 በመመሪያ ቁጥር 1702012 የተሻሻለ መሆኑን ስለማሳወቅ.pdf
4 Months Ago
New_ተሽከርካሪዎችን_ከጉምሩክ_ቀረጥና_ታክስ_ነፃ_ለማስገባት_ስለሚፈቀድበት_ሁኔታ_የወጣ_የማሻሻያ_መመሪያ.pdf
4 Months Ago
942_2015_ለልማት_ኘሮጀክት_እንዲውሉ_ቀረጥ_ነፃ_ወደ_አገር_የሚገቡ_ተሽከርካሪዎች_ዓይነትና_ብዛት.pdf
4 Months Ago
112_2008_አንቀጽ_21_ንዑስ_አንቀጽ_3_ማሻሻያ.pdf
4 Months Ago
74_2004_የኤሌክትሮኒክስ_ችነት_መቆጣጠሪያ_መሳሪያዎች_ወጪና_ገቢ_ዕቃዎች_በሚያጓጉዙ_ተሸከርካሪዎች.pdf
4 Months Ago
66_2004_ያለውጭ_ምንዛሬ_ክፍያ_ስለሚገቡ_እቃዎች.pdf
4 Months Ago
31_2001_በምትክነት_ስለሚገቡ_እቃዎች_የወጣ_ዝርዝር_ማስፈፀሚያ.pdf
4 Months Ago
23_2001_ሰብአዊና_እርዳታ_እቃዎች_ከቀረጥ_ነጻ_መበት.pdf
4 Months Ago
23_1997_እና_ማሻሻያ_28_1998_መመሪያ_ቁ_የሽልማት_ዕቃዎች_ወደ_ሀገር_የሚገቡበት_ሁኔታ_በተመለከተ.pdf
4 Months Ago
7_1996_በልዩ_መብት_የግል_መገልገያ_ዕቃ_ስለሚገባበት_ሁኔታ_ለመወሰን_የወጣ.pdf
4 Months Ago
170-2012 የ153-2011 መመሪያ ማሸሻያ.pdf
1 Year Ago
167-2012 የጉምሩክ ዕቃ አወጋገድ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
160-2012 የጉምሩክ ቀሪ ቀረጥና ታክስ መክፈያ ጊዜ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
159_2011 የዕቃ ፍተሻ እና ቅድሚያ ተሰጥቷቸው የጉምሩክ ስነስርዓት የሚፈፀምባቸውን ዕቃዎች ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
157-2011 ዕቃዎች በጊዜያዊነት ወደ ውጪ አገር ወጥተው የሚመለሱበትን የጉምሩክ ስነስርዓት አፈፃፀም ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
154-2011 የጉምሩክ መጋዘን አስተዳደር መመሪያ.pdf
1 Year Ago
151-2011 የዲሲፕሊን እርምጃዎች አፈፃፀምና የይግባኝ አቀራረብ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
47.2000 የመከላከያ፣ የመረጃና የደህንነት አገለግሎት ዕቃዎች ወደ አገር ውስጥ ሱገቡና ከአገር ሲወጡ የሚስተናገዱበትን ሁኔታ ለመወሰን የወጣ.pdf
1 Year Ago
23.1997 እና ማሻሻያ 28.1998 መመሪያ ቁ. የሽልማት ዕቃዎች ወደ ሀገር የሚገቡበት ሁኔታ በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
መመሪያ ቁጥር 30-2004 ለውጭ ገቢያ በሚቀርብ በከፊል የተዘጋጀ ቆዳና ሌጦ ላይ የተጣለውን ታክስ ለማሻሻል የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
መመሪያ ቁጥር 6-2003 የፌደራል መንግሰት የፋይናንስ ኃላፍነት መመሪያ.pdf
1 Year Ago
መመሪ ቁጥር 001-2010 EIC ለሙከራ ወይም ለስልጠና ወደ አገር ውስጥ የሚገባ ጥሬ ዕቃ ማበረታቻ.pdf
1 Year Ago
88-2006 ያለውጭ ምንዛሪ ክፊያ ወደ አገር ውስጥ ስለሚገቡ ዕቃዎች ተሻሽሎ የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
52-2003 ከቀረጥና ታክስ ነፃ ወደ አገር ውስጥ ገብተው ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ተሽከርካሪዎችን የቀረጥና ታክስ አከፋፈል ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
36-98 የግል ተሽከርሪዎች በልዩ መብት በቀረጥና ታክስ ነፃ ስለሚገቡበት የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
35-2005 የወጪ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ ሥርዓትን ለማስፈፀም የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
3-2003 ተሽከርካሪዎችን ከጉምሩክ ነፃ ሆነው እንዲገቡ ስለሚፈቀድበት ሁኔታ በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ቦርድ ተሻሽሎ የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
3-1996 የዕርጅና ቅናሽ ስለሚታሰብበት ሁኔታ የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
ለግል መገልገያ እንዲውሉ ወደ አገር የሚገቡ ወይም ከአገር የሚወጡ ዕቃዎችን ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 923-2014.PDF
1 Year Ago
የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ የወጭ ንግድ ምርት ናሙናዎች አቀባበል እና አላላክ መመሪያ ቁጥር 72-2014.pdf
1 Year Ago
የጫት ምርት የዉጭ ሽያጭ ዉል ምዝገባ እጻጸም እና አሰራር ስርዓት መመሪያ 21-2012.pdf
2 Years Ago
የግዥና የውል አስተዳደር የውስጥ አሠራር መመሪያ.pdf
2 Years Ago
የኢትዮያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ሠራተኞች ሥነ ምግባር ኮድ ቁጥር 136-2010.pdf
2 Years Ago
የቋሚ ንብረት መጥፋት ይመለከታል.pdf
2 Years Ago
የመንግስትና የግል አጋርነት አዋጅ.pdf
2 Years Ago
የህፃናት ማቆያ መመሪያን ይመለከታል.pdf
2 Years Ago
168-2012 የጉምሩክ ትራንዚት አፈፃፀም መመሪያ.pdf
2 Years Ago
166-2012_ዕቃ በዋስትና ስለሚለቀቅበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
164-2012 የቱሪስት መገልገያ ዕቃዎች በጊዚያዊነት ወደ ሀገር ውስት ስለሚገቡበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ.pdf
2 Years Ago
158-2011 የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ማስከፈያ ዋጋ አተማመን መመሪያ.pdf
2 Years Ago
156-2011 በፖስታ አገልግሎት ድርጅቶች በኩል ወደ አገር ለሚገቡና ከአገር ለሚወጡ ዕቃዎች ተፈፃሚ የሚሆን የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት መመሪያ.pdf
2 Years Ago
155-2011 የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት የኤሌክትሮኒክስ መረጃ ልውውጥ አጠቃቀም መመሪያ.pdf
2 Years Ago
153-2011 - የጉምሩክ አስተላላፊነት የሙያና ብቃት ማረጋገጫ አሰጣጥ እና በአስተላላፊዎች ጥፋት ላይ ስለሚወሰድ አስተዳደራዊ እርምጃ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
133-2010 የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የትርፍ ሰዓት ክፍያና የማካካሻ ዕረፍት አፈፃፀም መመሪያ.pdf
2 Years Ago
124-2009 የስርዓተ-ፆታ ጉዳይ ማካተቻ የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
73-2004 የኤሌክትሮኒክስ ችነት መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች ወጪና ገቢ ዕቃዎች በሚያጓጉዙ ተሸከርካሪዎች.pdf
2 Years Ago
41-2007 አካል ጉዳተኞች ለግል አገልግሎት የሚውል ተሸከርካሪ ከቀረጥና ታክስ ነፃ የሚያስገቡበት ሁኔታ የሚወስን መመሪያ.pdf
2 Years Ago
36-2005 ወደ ውጭ የሚላኩ የሆርቲካልቸር ምርቶች የትራንስፖርት ድጎማ.pdf
2 Years Ago
134-2010 የዕቃዎች የስሪት አገር አወሳሰን.pdf
2 Years Ago
132-2010 የዕቃዎችን የስጋት ደረጃ ለመወሰን የወጣ.pdf
2 Years Ago
129-2010 የተገልጋይ ቅሬታ ማስተናገጃ.pdf
2 Years Ago
126-2009 የጉምሩክ ታሪፍ ሁለተኛ መደብ “ሀ” ዝርዝር የአፈፃፀም መመሪያ.pdf
2 Years Ago
121-2009 የአስገዳጅ ታሪፍ መረጃ አሰጣጥ.pdf
2 Years Ago
118-2008 መመሪያ ቁጥር የጉምረሩክ ዲክለላራሲዮን አፈፃፀምን በተመለከተ.pdf
2 Years Ago
112-2008 የጉምሩክ ጥፋትቶች አስተዳደራዊ ቅጥት እና የዕቃ ውርስ አፈፃፀም.pdf
2 Years Ago
112-2008 አንቀጽ 21 ንዑስ አንቀጽ 3 ማሻሻያ.pdf
2 Years Ago
312 2007 ለሀገር ውስጥ ባለሃብቶች ስለተከለሉ መብቶች ማሻሻያ.pdf
2 Years Ago
108 2007 አዲሱ የደረጃ እድገት መመሪያ.pdf
2 Years Ago
107-2007 የጉምሩክ ጉዳዮች አቤቱታ አጣሪ የስራ ክፍል አሰራርን ለመወሰን.pdf
2 Years Ago
107-2007 አንቀጽ 15 ንዑስ አንቀፅ 4 የተሰረዘበት.pdf
2 Years Ago
103-2007 የወጪ ንግድ ማበረታቻ ማሻሻያ.pdf
2 Years Ago
41-2007 ለማሻሻል የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
96-2006 የገቢ መንገደኞች የስጋት ስራ አመራርን መሰረት ያደረገ የጉምሩክ ስነ-ስርአት አፈፃፀም መመሪያ.pdf
2 Years Ago
004-2006 ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ ግመሎች የመሸጫ ዋጋ.pdf
2 Years Ago
768 2005 የወጪ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ.pdf
2 Years Ago
270 2005 ለባለሃብቶች የተሰጠ ማበረታቻ ማሻሻያ.pdf
2 Years Ago
86-2005 በወጭ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ ስርአት.pdf
2 Years Ago
85-2005 የጫት ኤክሳይዝ ታክስ አሰባሰብ.pdf
2 Years Ago
78-2004 የህገወጥ ዕቃዎች መረጃ አሰጣጥ፣ አያያዝ፣ አመዘጋገብ እና የወሮታ ክፍያዎችን ለመወሰን ተሻሽሎ የወጣ መመሪያ .pdf
2 Years Ago
74-2004 የኤሌክትሮኒክስ ችነት መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች ወጪና ገቢ ዕቃዎች በሚያጓጉዙ ተሸከርካሪዎች ስለመጠቀም የወጣ መመሪያ ቁጥር 73-2004 ማሻሻያ .pdf
2 Years Ago
66.2004 ያለውጭ ምንዛሬ ክፍያ ስለሚገቡ እቃዎች.pdf
2 Years Ago
30-2004 MoFEC ለውጪ ገበያ የሚቀርብ ቆዳና ሌጦ .pdf
2 Years Ago
52-2003 ማሻሻያው.pdf
2 Years Ago
31-2001 በምትክነት ስለሚገቡ እቃዎች የወጣ ዝርዝር ማስፈፀሚያ.pdf
2 Years Ago
23.2001 ሰብአዊና እርዳታ እቃዎች ከቀረጥ ነጻ መበት.pdf
2 Years Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}